پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.پ.ن: گناه و باز استغفار و این تکرار بی معنی من از این چرخه ی باطل میترسم

گر نگردد دستگیرم عفو تو/واى بر من، با چنین کردارها

این تو و این لطف بى پایان تو /این من و این بانگ استغفارها

کیفیت بهتر تصویر با کلیک بر روی پوستر