پ.ن: زیباست ولی فقط در قالب عکس...

ساحل پر از مواد نفتی و زباله است....

کیفیت بهتر با کلیک برروی عکس ها...