پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.پ.ن:
قال الإمام علی ـعلیه السلامـ:

کن فی الفتنة کابن اللبون

لاظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب

در فتنه ها همچون بچه شتری باش

نه توانی دارد برای سواری دادن

و نه شیری دارد برای دوشیدن