جهان در قالب تصویر جلوه ای زیباتر دارد....
یک منظره همیشه کامل زیبا نیست... گاهی باید بخش هایی از آن را برداشت تا زیبایی آن جلوه کند...
در این جا هم عکس های خودم را منتشر می کنم...
و هم روحیات خود را در قالب تصویر....
سخت نیست....
توجه می خواهد....